Snaha zapojiť študentov do pracovných aktivít učiteľov a vedeckých pracovníkov viedla k tomu, že sa tento predmet zaradil do študijného programu dvoj- a trojročného magisterského štúdia informatiky.

Prevádzkovú prax tvoria 2 predmety. Prevádzková prax A a prevádzková prax B.

 • Prevádzková prax A (ÚINF/PPU1a/04) sa realizuje v letnom semestri 1. ročníka magisterského štúdia a patrí k povinným predmetom s dotáciou 2 kredity.
 • Prevádzková prax B (ÚINF/PPU1b/04)  sa realizuje v zimnom semestri 2. ročníka magisterského štúdia. Oproti predchádzajúcej prevádzkovej praxi ide o povinne voliteľný predmet s dotáciou 3 kredity.

Oba tieto predmety nie sú rozvrhované, sú zamerané na individuálnu spoluprácu vedúceho prevádzkovej praxe a študenta. Vedúcim prevádzkovej praxe sa môže stať člen pedagogického zboru Ústavu Informatiky PF UPJŠ alebo zamestnanec Centra Aplikovanej Informatiky.

Na začiatku semestra je potrebné túto spoluprácu zorganizovať na základe dohody  vedúceho a študenta (pri hľadaní spolupráce sa očakáva iniciatívu zo strany študenta, ako aj zo strany vedúceho). Spoluprácu je potrebné dohodnúť do konca prvého týždňa príslušného semestra. V tomto smere sa očakáva iniciatíva z oboch strán.

Dohodnutá spolupráca sa môže týkať najmä nasledujúcich oblastí:

Oblasť edukačného procesu

 1. pomoc pri príprave študijných materiálov pre niektorý predmet.

 2. pomoc pri tvorbe webových stránok učiteľa

 3. pomoc pri riešení programátorských problémov.

 4. pomoc pri výučbe niektorého predmetu

Oblasť výskumu

 1. pomoc pri príprave výskumu

 2. pomoc pri správe výskumného laboratória, výskumnej siete

 3. pomoc pri správe webovej stránky výskumu

Oblasť prevádzky

 1. pomoc pri správa koncových staníc a počítačovej siete  (práce sa vykonáva na pracovisku Centra Aplikovanej Informatiky)

 2. pomoc pri tvorbe a správe celofakultných informačných systémov

Podmienkou na úspešné ukončenie týchto predmetov je vykonanie rôznych činností, ktoré Vám zadá vedúci prevádzkovej praxe. Časový rozsah prác je 24 hodín (60 min) za semester.  Keďže ide o individuálnu spoluprácu, je potrebné si dohodnúť rozsah prác, ktorý bude zodpovedať vyššie uvedenej časovej dotácií. Činnosti v rámci pridelenej práce je potrebné vykonať do konca skúškového obdobia príslušného semestra.

V priebehu každej prevádzkovej praxe bude niekoľko dôležitých termínov (checkpointov), v rámci ktorých:

 • študent oboznámi zodpovednú osobu prevádzkovej praxe, akú činnosť bude vykonávať
 • študent oboznámi zodpovednú osobu prevádzkovej praxe, koľko hodín už má vykonaných a aké sú jeho aktuálne výstupy
 • Vedúci prevádzkovej praxe oboznámi zodpovednú osobu prevádzkovej praxe o ukončení prevádzkovej praxe a o udelení hodnotenia.