Právne aspekty informatiky

 Organizačné záležitosti

Informácie ku skúške

 

 Základné informácie o predmete

 (KOPaHP/PAI/09)

 • Garantuje:  doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
 • Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prof. JUDr. Ján Husár, CSc.,  RNDr. JUDr. Pavol Sokol
 • Počet kreditov: 2
 • Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: záverečná písomná skúška - teoretická a praktická časť
 • Cieľ predmetu: Oboznámiť sa so základnými právnikmi aspektmi tvorby softvéru a podnikania v informatike.

Štúdijné materiály

Prednášky

 

1. prednáška - ÚVOD DO PRÁVA 

Osnova:
 • Úvod do práva.
 • Súkromné právo a verejné právo.
 • Obchodné právo ako súčasť súkromného práva.
Materiály:

Loading ...
 

2-3. prednáška - OBCHODNÉ PRÁVO (spoločnosti,zmluvy)

Osnova:
 • Úvod do obchodného práva

 • Všeobecne o obchodných spoločnostiach

 • Existencia obchodných spoločností

 • Spoločnosť s ručením obmedzením

 • Zmluvy v obchodnom práve

Materiály:

Loading ...

Loading ...
 

4. prednáška - Elektronický obchod

Osnova:
 • Úvod do elektronického obchodu

 • Pojem služba informačnej spoločnosti

 • Ochrana spotrebiteľa

Materiály:

Loading ...

5. prednáška - Elektronický obchod II.

Osnova:
 • Elektronické zmluvy

 • Návrh a prevádzka informačného systému

Materiály:

Loading ...

  

6-7. prednáška - Elektronický podpis 

Osnova:
 • Právne úkony

 • Elektronický podpis a zaručený elektronický podpis a ich právne účinky

 • Elektronická pečať

 • Prostriedky realizácie elektornického podpisu

 • Podpisovanie a overovanie elektronického podpisu

 • Zákon o elektronickom podpise

 • Certifikát a kvalifikovaný certifikát

 • Certifikačná autorita a akreditovaná certifikačná autorina

 • Registračná autorita

 • Časová pečiatka

Materiály:

Loading ...

Právna úprava:

Dôležité odkazy:
 

 8. prednáška - Ochrana osobnosti a osobných údajov

Osnova:
 • Právna úprava ochrany osobných údajov

 • Osobný údaj a jeho spracovanie

 • Subjekty ochrany osobných údajov

 • Informačné systémy (registrácia, evidencia)

 • Bezpečnostný projekt (zámer, smernice)

 • Sledovacie a bezpečnostné kamery

Materiály:

Loading ...

9.-10. prednáška - Právo duševného vlastníctva a autorské práva

Osnova:
 • Právo duševného vlastníctva

 • Autorské právo

 • Autorské právo k počítačovému programu

 • Autorské zmluvy

Materiály:
Loading ...
Právna úprava:

11. prednáška - Právne aspekty Internetu

Osnova:
 • Právne aspekty Internetu

 • Zodpovednosť ISP

 • Doména .sk 

 • Doménové špekulácie a doménové spory

 • IPv6

Materiály:
Loading ...
 
Právna úprava:
 • Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2002/58/EC z 12.7.2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)
 • zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona
 • zákon č. 610/2003 Z.z o elektronických komunikáciách 
Zaujímavé odkazy:

12. prednáška - Právne aspekty počítačovej kriminality

Osnova:
 • Trestné právo

 • Trestné konanie

 • Počítačová kriminalita

 • Case study - Útok na NBU SR

Materiály:
 
Loading ...
Právna úprava:
 • Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov
 

13. prednáška - Zmluvné IT právo

Osnova:
 • Zmluvy v IT

 • NDA zmluvy

 • Outsourcing

Materiály:
pdf Prednáška č.13
 
Právna úprava:
 • ...