(KOPaHP/PAI/09)

 • Garantuje:  doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
 • Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim.prof.
 • Počet kreditov: 2
 • Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: záverečná písomná skúška - teoretická a praktická časť
 • Cieľ predmetu: Oboznámiť sa so základnými právnikmi aspektmi tvorby softvéru a podnikania v informatike.

 

Oznamy

predmet sa  vyučuje v P/06 (Jesenná 5) vo štvrtok v čase 8.00 - 9.30

16.5.2013 - výučba sa bude konať v miestnosti NonStop (Park Angelinum 9) v čase 8.00 - 9.30

na hodiny si doneste vlastný notebook

pripojenie na wifi Eduroam - manuály

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií  (JASPI)

 

Štúdijné materiály

pdf Úvod do práva (poznámky k prednáške č. 1)

pdf Úvod do obchodného práva (poznámky k prednáške č. 2-4)

 

Prednášky

1. prednáška - ÚVOD DO PRÁVA

Osnova:

 • Úvod do práva.
 • Súkromné právo a verejné právo.
 • Obchodné právo ako súčasť súkromného práva.
 

Materiály:

 

2. prednáška - ÚVOD DO OBCHODNÉHO PRÁVA

Osnova:

Obchodné právo. Pramene obchodného práva. Subjekty obchodného práva. Podnikateľ. Podnikanie. Obchodné záväzkové vzťahy. Obchody.
 

Právna úprava:

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 

3. prednáška - OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Osnova:

Obchodné spoločnosti. Založenie, vznik, zrušenie a zánik obchodných spoločností. Živnostneské podnikanie.
 

Materiály:

 

Právna úprava:

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 

Dôležité odkazy:

 

4. prednáška - OBCHODNÉ ZMLUVY

Osnova:

Uzavieranie obchodných zmlúv.Zabezpečenie obchodných záväzkov. Zánik obchodných záväzkov. Splnenie. Zánik nesplnených záväzkov. Zodpovednosť v obchodnom práve.
 

Materiály:

 

Právna úprava:

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • zákon č. 311/2001 Zz. Zákonník práce
 

5. prednáška - ELEKTRONICKÝ PODPIS

Osnova:

 • Elektronické právne úkony

 • Elektronický podpis a zaručený elektronický podpis a ich právne účinky

 • Prostriedky realizácie elektornického podpisu

 • Podpisovanie a overovanie elektronického podpisu

 • Zákon o elektronickom podpise

 

Materiály:

 

Právna úprava:

 • SMERNICA  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  A  RADY  1999/93/ES  z  13.  decembra  1999  o rámci   spoločenstva  pre elektronické  podpisy (Smernica o elektronickom podpise)
 • zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise

 

Dôležité odkazy:

(1) Hashovacia funkcia
(2) Súkromný kľúč a verejný kľúč

(3) Aplikácia na podpisovanie pomocou zaručeného elektronického podpisu

 

6. prednáška - ELEKTRONICKÝ PODPIS II

Osnova:

 • Certifikát a kvalifikovaný certifikát

 • Certifikačná autorita a akreditovaná certifikačná autorina

 • Registračná autorita

 • Časová pečiatka

 

Materiály:

 

Právna úprava:

 • SMERNICA  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  A  RADY  1999/93/ES  z  13.  decembra  1999  o rámci   spoločenstva  pre elektronické  podpisy (Smernica o elektronickom podpise)
 • zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise

7. prednáška - ELEKTRONICKÝ OBCHOD I.

Osnova:

 • Pojem elektronického obchodu

 • Charakteristika elektronického obchodu

 • Výhody a nevýhody elektronického obchodu

 • Klasifikácia elektronického obchodu

 • Právna úprava elektronického obchodu

 • Poskytovanie služieb informačných spoločností

 

Materiály:

 

Právna úprava:

 • zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
 • zákon  č.  215/2002  Z.z.  o  elektronickom  podpise  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov
 • SMERNICA  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  A RADY  95/46/ES  z  24.  októbra  1995  o ochrane  jednotlivcov  v súvislosti  so  spracovaním  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
 • SMERNICA  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  A  RADY  1999/93/ES  z  13.  decembra  1999  o rámci   spoločenstva  pre elektronické  podpisy (Smernica o elektronickom podpise)
 • SMERNICA  2000/31/ES  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  A RADY  z  8.  júna  2000  o  určitých právnych  aspektoch  služieb  informačnej  spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Smernica o elektronickom obchode)
 • SMERNICA  2002/58/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A  RADY  z  12.  júla  2002,  týkajúca  sa spracovávania  osobných údajov  a  ochrany  súkromia v sektore elektronických komunikácií (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)
 

8. prednáška - ELEKTRONICKÝ OBCHOD II.

Osnova:

 • Elektronické právne úkony

 • Zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronických zariadení

 • žTypy elektronických zmlúv

 • Ochrana spotrebiteľa v elektronickom obchode

 • Medzinárodná spolupráca v elektronickom obchode

 

Materiály:

 

Právna úprava:

 • zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
 • zákon  č.  215/2002  Z.z.  o  elektronickom  podpise  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov
 • SMERNICA  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  A RADY  95/46/ES  z  24.  októbra  1995  o ochrane  jednotlivcov  v súvislosti  so  spracovaním  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
 • SMERNICA  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  A  RADY  1999/93/ES  z  13.  decembra  1999  o rámci   spoločenstva  pre elektronické  podpisy (Smernica o elektronickom podpise)
 • SMERNICA  2000/31/ES  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  A RADY  z  8.  júna  2000  o  určitých právnych  aspektoch  služieb  informačnej  spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Smernica o elektronickom obchode)
 • SMERNICA  2002/58/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A  RADY  z  12.  júla  2002,  týkajúca  sa spracovávania  osobných údajov  a  ochrany  súkromia v sektore elektronických komunikácií (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)
 

9. prednáška - Právne aspekty Internetu

Osnova:

 

Materiály:

 

Právna úprava:

 • Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2002/58/EC z 12.7.2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)
 • zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona
 • zákon č. 610/2003 Z.z o elektronických komunikáciách

 

10. prednáška - Autorské práva

Osnova:

 • Právo duševného vlastníctva

 • Autorské právo

 • Autorské právo k počítačovému programu

 • Autorské zmluvy

 

Materiály:

 

Právna úprava:

 
 

11. prednáška - Ochrana osobných údajov

Osnova:

 • Právna úprava ochrany osobných údajov

 • Osobný údaj a jeho spracovanie

 • Subjekty ochrany osobných údajov

 • Informačné systémy (registrácia, evidencia)

 • Bezpečnostný projekt (zámer, smernice)

 • Sledovacie a bezpečnostné kamery

 

Materiály:

 

Právna úprava:

 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

 

12. prednáška - Právne aspekty doménových mien

Osnova:

 • Doménové meno – štruktúra, právne vymedzenie

 • Doména a stav domény

 • Subjekty

 • Doménové zmluvy. 

 • Postup registrácie

 • Doménové špekulácie

 • Riešenia doménových sporov. 

 • IP v.6

 

Materiály:

 

Dôležité odkazy:

 

13. prednáška - Právne aspekty počítačovej kriminality

Osnova:

 • Trestné právo

 • Trestné konanie

 • Počítačová kriminalita

 • Case study - Útok na NBU SR

 

Materiály:

 

Právna úprava:

 • Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov